vps hosting reviews

Disciplinární řád

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

 

1. Úvod

Disciplinární řád ASORKD upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků člena ASORKD proti Stanovám nebo Etickému kodexu ASORKD.
Disciplinárním přestupkem je nedbalostní nebo vědomé porušení výše uvedených dokumentů ASORKD.


2. Disciplinární řízení

2.1. Disciplinární řízení zahajuje Etická sekce ASORKD na návrh prezidia, prezidenta nebo 1. viceprezidenta ASORKD na základě zjištěného disciplinárního přestupku nebo na základě podnětu dalšího člena ASORKD, příp. i jiného subjektu, členem ASORKD poškozeného.

2.2. Disciplinární řízení zahajuje, řídí a ukončuje předseda Etické sekce prezídia ASORKD.

2.3. Návrh nebo podnět na zahájení disciplinárního řízení musí obsahovat zdůvodnění, proč je jednání považováno za disciplinární přestupek, navrhované důkazy, svědky apod.

2.4. Disciplinární řízení je zahájeno okamžikem seznámení člena ASORKD s návrhem uvedeným v bodě 2.1., doplněným o výzvu k doložení potřebných informací k projednávané záležitosti z jeho strany.

2.5. Na základě shromáždění a prostudování potřebných dokladů – jak ze strany podávající strany, tak i ze strany projednávané strany – si Etická sekce vyžádá buď doplnění podkladů, nebo rozhodne záležitost dále projednávat nebo jako bezpředmětnou uzavřít a neprojednávat. V případě, že záležitost bude projednávána, pozve dotyčného člena ASORKD k ústnímu projednání záležitosti. Ústní jednání, které se koná na sekretariátu ASORKD, je možno uskutečnit nejdříve 21 dnů po odeslání pozvánky.

2.6. Disciplinární přestupek může být projednán i v nepřítomnosti člena ASORKD, pokud se tento bez omluvy na jednání Etické sekce nedostaví. Omluvu je nutno doručit na sekretariát ASORKD nejpozději 3 dny před stanoveným termínem jednání.

2.7. Při jednání je Etická sekce povinna zjistit skutkový stav a charakter jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo, a způsobené následky.

2.8. Disciplinární řízení se zastaví, pokud při jeho projednávání vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, nebo se nepodaří tento přestupek prokázat.

2.9. Zasedání Etické sekce jsou neveřejná, na pozvání předsedy Etické sekce se mohou jednání zúčastnit svědci. Z jednání je pořizován písemný zápis obsahující i závěry a doporučení pro prezidium ASORKD, včetně výsledků případného hlasování. Zápis je předsedou Etické sekce autorizován a spolu s návrhem na řešení předložen k projednání na nejbližším zasedání prezidia ASORKD.


3. Disciplinární tresty

3.1. Za disciplinární přestupek může být členovi ASORKD uložena některá z následujících sankcí, přičemž přijatá sankce je vyhotovena písemnou formou a založena do spisu příslušného člena ASORKD:

a) napomenutí neveřejné, sdělené pouze členovi,
b) napomenutí veřejné, zveřejněné v informačních materiálech ASORKD,
c) podmínečné vyloučení (v tomto případě musí být zároveň stanovena lhůta a podmínky tohoto podmínečného vyloučení) – vždy veřejné,
d) vyloučení – vždy veřejné

V případě uložení trestů dle odst. 3.1.a až 3.1.c je možné po 12 měsících bezproblémové činnosti člena ASORKD provést na jeho žádost “výmaz trestu“ z jeho členského spisu.

3.2. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, způsobeným následkům, k míře zavinění, k dosavadní činnosti člena a k projevené snaze důsledky disciplinárního přestupku zmírnit a odčinit. Od uložení sankce je možno upustit, pokud ze samostatného projednávání disciplinárního přestupku je zřejmé, že povede k nápravě.

3.3. Sankci napomenutí (veřejného i neveřejného) je možno uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo za méně závažný přestupek. Sankci vyloučení (podmínečného i absolutního) lze uložit za skutečně závažný disciplinární přestupek, poškozující zásadně svými dopady ostatní členy ASORKD, příp. ASORKD jako celek.

3.4. O uložení disciplinárního trestu rozhoduje prezidium ASORKD na základě vyjádření a doporučení své Etické sekce. Dopis o uložení disciplinárního trestu je zaslán příslušnému členovi ASORKD do 7 dnů od tohoto rozhodnutí.

3.5. Prezidium je usnášeníschopné o disciplinárních trestech, je-li přítomna alespoň prostá většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


4. Odvolací řízení

4.1. Člen se může proti rozhodnutí prezidia o disciplinárním trestu odvolat k členské konferenci ASORKD, a to písemnou formou, do 21 dnů od doručení rozhodnutí o uložení disciplinárního trestu.

4.2. V případě, že určeným disciplinárním trestem je vyloučení, pak na dobu do konání nejbližší členské konference je členovi dočasně pozastaveno členství v ASORKD.


5. Závěrečná ustanovení

Tento disciplinární řád byl schválen zakládajícími členy ASORKD v Praze dne 28. 10. 2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription