vps hosting reviews

Stanovy

STANOVY

ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

§ 1
Název, sídlo a působnost Asociace

1) Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. (dále jen ASORKD nebo Asociace) je dobrovolným sdružením občanských sdružení a dalších subjektů činných v ochraně či rozvoji kulturního dědictví ČR.

2) ASORKD je samostatnou právnickou osobou s působností na celém území ČR.

3) Sídlem ASORKD je Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

§ 2
Poslání a úkoly Asociace

Posláním ASORKD je zastupování, poskytování odborného poradenství svým členům a rozvíjení jejich činnosti. K tomuto účelu Asociace plní zejména tyto úkoly:

1) Ve vztahu k subjektům mimo Asociaci -

a) Spolupůsobí při tvorbě legislativních pravidel se vztahem k ochraně a rozvoji kulturního dědictví České republiky a vyjadřuje se k navrhovaným normám a předpisům, které mohou ovlivnit kulturní dědictví ČR.

b) Zastupuje členská občanská sdružení a společnosti při prosazování jejich oprávněných zájmů vůči orgánům a institucím státní správy, územní samosprávy a dalším subjektům.

c) Iniciuje činnost orgánů státní správy, územní samosprávy a dalších ziskových i neziskových subjektů k vytvoření objektivně lepších podmínek pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.

d) Zastupuje členy při jednáních se zahraničními orgány a organizacemi, zejména spolupracuje se zahraničními organizacemi pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví a zastupuje členská občanská sdružení a společnosti v mezinárodních organizacích na ochranu a rozvoj kulturního dědictví.

e) Vyjadřuje se z profesního hlediska k otázkám činnosti svých členů, ale i dalších subjektů, jejichž činnost má vliv na podmínky ochrany a rozvoje kulturního dědictví, postavení Asociace nebo jednotlivých členů.

f) Podílí se na vytváření pozitivního obrazu Asociace na veřejnosti, společné propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky. K naplnění tohoto cíle spolupracuje se všemi subjekty, které mohou v tomto směru Asociaci prospět.

2) Ve vztahu k členským organizacím -

a) Sleduje aktuální vývoj podmínek pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Vyhledává a shromažďuje pro členy informace z této oblasti.

b) Vytváří svojí činností platformu pro profesní a komerční spolupráci svých členů.

c) Vytváří, udržuje a pravidelně aktualizuje členskou databázi pro potřeby Asociace a jejích členů.

d) Zajišťuje a zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

e) Podílí se na vytváření pozitivního obrazu Asociace na veřejnosti, společné propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky. K naplnění tohoto cíle spolupracuje se všemi subjekty, které mohou v tomto směru Asociaci prospět.

f) Propaguje logo Asociace, které vyjadřuje příslušnost člena k Asociaci, a zajišťuje jeho právní ochranu.

§ 3
Členové Asociace

1) Řádnými členy Asociace mohou být fyzické a právnické osoby, tedy i občanská sdružení, která souhlasí s cíli a stanovami Asociace.

2) Přidruženými členy mohou být i další subjekty činné v ochraně a rozvoji kulturního dědictví či oblastech navazujících (ochrana životního prostředí, cestovní ruch, propagace, média, odborné školství, poradenství aj.) z tuzemska i zahraničí.

3) Členské organizace jmenují své zástupce pro osobní a písemný styk s Asociací (kontaktní osoba).

§4
Vznik členství

1) Podmínky přijetí nového člena stanoví tyto stanovy. O přijetí za člena Asociace rozhoduje prezidium na základě přihlášky, ke které se mohou vyjádřit všichni řádní členové.

2) Nový žadatel o řádné členství musí spolu s přihláškou předložit:

- potvrzení o registraci sdružení Ministerstvem vnitra ČR

3) Je-li přihláška přijata, stává se žadatel o členství řádným členem Asociace v případě kladného hlasování nadpoloviční většiny přítomných členů prezidia. Ihned po přijetí za řádného člena je povinen uhradit členský příspěvek.

4) Prezidium není povinno sdělovat žadateli důvody, pro které nebyl přijat za řádného člena Asociace; proti odmítnutí může žadatel podat odvolání k členské konferenci, jejíž rozhodnutí je konečné.

5) O přijetí žadatele za přidruženého člena rozhoduje prezidium na svém zasedání nadpoloviční většinou přítomných.

6) Bývalý člen Asociace, jehož členství zaniklo vystoupením či zrušením v období posledních 12 měsíců, může být přijat, na základě své žádosti, opět za člena Asociace bez doporučení a to rozhodnutím prezidia Asociace.

§ 5
Vystoupení, zrušení a zánik členství, napomenutí a vyloučení

Členství je ukončeno:

1) Vystoupením; písemné oznámení v tomto směru je třeba podat s minimálně měsíčním předstihem do sekretariátu Asociace, k rukám prezidenta.

2) Zrušením; členství může být zrušeno rozhodnutím prezidia v těchto případech:

- nezaplatí-li člen členský příspěvek v řádném termínu 28. 02. běžného roku, resp. v dodatečné lhůtě, která může být členovi poskytnuta na základě rozhodnutí prezidia.

Proti písemnému rozhodnutí o zrušení členství je možné odvolání prostřednictvím prezidenta Asociace k členské konferenci do 30 dnů od jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek a je-li podáno, považuje se členství za pozastavené až do konečného rozhodnutí členské konference.

3) Zánikem členské organizace.

Zánik členství nezbavuje člena povinnosti vyrovnat veškeré závazky vůči Asociaci, která učiní totéž s tím, že uhrazený roční příspěvek na příslušný rok se při zániku členství v průběhu roku nevrací.

4) Vyloučením; člen může být vyloučen, pokud opakovaně závažným způsobem porušuje zákony, stanovy či oprávněné zájmy Asociace, Etický kodex Asociace. Následně je postupováno dle Disciplinárního řádu ASORKD a je mu následovně prezidiem Asociace vyslovena z těchto důvodů důtka, na kterou odpovídajícím způsobem nereaguje, zejména okamžitě nesjedná nápravu. O vyloučení může rozhodnout prezidium Asociace nadpoloviční většinou svých členů

Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení je možné odvolání prostřednictvím prezidenta Asociace k členské konferenci do 30 dnů od jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek a je-li podáno, považuje se členství za pozastavené až do konečného rozhodnutí členské konference.

§6
Práva a povinnosti členů

1) Členové Asociace mají právo:

a) Navrhovat a delegovat kandidáty na volené funkce, volit orgány Asociace a být do nich voleni.
b) Být informováni o všech záležitostech týkajících se Asociace.
c) Vyjadřovat se k programu činnosti a rozpočtu Asociace, jakož i k jeho plnění.
d) Vyjadřovat se k přijímání nových členů.
e) Přicházet s návrhy a náměty pro činnost Asociace.
f) Podílet se na činnosti pracovních komisí.
g) Využívat informace, materiály a tiskoviny ASORKD.
h) Zúčastňovat se jednání a akcí pořádaných Asociací.

2) Přidružení členové mají práva uvedená v bodech 1b) až 1h).

3) Členové ASORKD jsou povinni:

a) Dodržovat stanovy Asociace, jakož i všechna další, členskou konferencí závazně schválená pravidla včetně ustanovení Etického kodexu člena ASORKD.
b) Plnit úkoly plynoucí z řádně přijatých usnesení členské konference Asociace.
c) Platit členské příspěvky ve výši a termínu, který určují stanovy nebo členská konference podle každoročně schvalovaného rozpočtu Asociace.
d) Poskytovat Asociaci potřebné údaje pro databázi členů a pro další účely v rozsahu stanoveném členskou konferencí nebo prezidiem. Všechny údaje sdělené Asociaci je nutno považovat za důvěrné.
e) Zajistit účast statutárních, eventuelně zplnomocněných zástupců na jednáních členské konference nejméně 1x za dva roky, podpořit svojí účastí, dle svých možností, činnost odborných a pracovních komisí.

4) Přidružení členové jsou povinni plnit výše uvedené body v rozsahu, který se jich týká.

§ 7
Orgány Asociace

 1. Členská konference
 2. Prezidium ASORKD
 3. Prezident ASORKD
 4. Revizní komise

1) Členská konference

a) Nejvyšším orgánem Asociace je členská konference. Členy členské konference jsou všechny členské organizace Asociace. Každý z řádných členů disponuje při hlasování jedním hlasem, přidružení členové mají hlas poradní. Každého člena zastupuje na členské konferenci osoba oprávněná za člena jednat. Osoba oprávněná za člena jednat je oprávněna místo sebe vyslat zplnomocněného zástupce, vybaveného písemnou plnou mocí – ověření hlasovacích práv provádí mandátní komise.

b) Členskou konferenci svolává prezident Asociace nejméně 1x ročně s vyhlášením programu jednání alespoň 30 dnů předem. Prezident ASORKD je povinen svolat členskou konferenci také tehdy, požádá-li o svolání nejméně jedna čtvrtina řádných členů.

c) Členská konference je usnášeníschopná při jakékoliv účasti řádných členů. Ke schválení předem ohlášených bodů programu postačí nadpoloviční většina všech přítomných a v případě, že jde o ohlášenou změnu stanov nebo rozhodnutí o předem neohlášeném bodu programu dvoutřetinová většina všech přítomných. K rozhodnutí o rozpuštění nebo ukončení činnosti ASORKD je zapotřebí rozhodnutí dvoutřetinové většiny všech řádných členů a toto rozhodnutí musí být vyhotoveno v písemné formě s podpisy hlasujících. Součástí rozhodnutí o zrušení Asociace musí být i rozhodnutí o vypořádání jejího majetku. V mimořádných případech časové tísně je možné hlasování provést rovněž korespondenční cestou.

d) Všechny volby, které přísluší členské konferenci, se uskutečňují tajným hlasováním. Usnesení, která nemají formu volby se uskuteční formou veřejného hlasování, pokud členská konference neschválí hlasování tajné.

e) Členskou konferenci řídí prezident Asociace, o obsahu jednání se pořizuje zápis, který je zveřejňován v tiskovinách Asociace a na jejích webových stránkách.

f) Členská konference rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Asociace, zejména:

 • volí a odvolává členy prezídia
 • volí a odvolává členy revizní komise
 • schvaluje program činnosti a rozpočet Asociace na kalendářní rok
 • schvaluje výši ročních členských příspěvků, příp. dalších příspěvků a plateb jednotlivých členů
 • zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • kontroluje plnění programu činnosti a rozpočtu Asociace
 • projednává a rozhoduje o návrzích, předložených prezidiem nebo jednotlivými členy, hlasuje se pouze o návrzích, které jsou k hlasování výslovně navrženy
 • schvaluje nebo mění stanovy Asociace
 • rozhoduje o rozpuštění Asociace
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí prezidia ohledně vzniku a ukončení členství
 • rozhoduje o tom, které činnosti bude Asociace v souladu se schváleným rozpočtem zajišťovat pro své členy bezplatně
 • rozhoduje hlasováním o všech návrzích, které jsou řádnými členy předloženy nejpozději 45 dní před konáním členské konference

2) Prezidium ASORKD

a) Prezidium je výkonným orgánem Asociace, který řídí a zajišťuje činnost Asociace v období mezi zasedáními členských konferencí a v duchu jejich usnesení, rozhoduje o přijímání nových členů, resp. zrušení členství, zřizuje nebo ruší odborné sekce a pracovní komise a dále rozhoduje o záležitostech, které nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské konference vyhrazeny jiným orgánům. Za svoji činnost odpovídá členské konferenci.

b) Prezidium Asociace tvoří prezident, 2 viceprezidenti a 4 další členové, volení členskou konferencí tajným hlasováním. Prezident, 2 viceprezidenti a členové prezidia Asociace se volí na období 2 let. Členem prezidia se může stát osoba delegovaná řádnou členskou organizací z řad osob s ní právně propojených (např. předseda, jednatel, místopředseda, člen). Členství v prezidiu je osobní funkce, nezastupitelná jinou osobou z téže organizace. Mandát člena prezidia zaniká jeho úmrtím, demisí nebo rozhodnutím členské konference. Mandát člena prezidia zaniká rovněž po té, co členská organizace, která ho do prezidia delegovala, vystoupí z ASORKD nebo oznámí prezidiu, že dotyčná osoba již není vůči ní v žádném vztahu a dotyčný člen prezidia nebude v žádném právním vztahu ani k jiné členské organizaci.

c) Prezidium volí ze svého středu tajnou volbou prezidenta. Ten navrhuje dva viceprezidenty a po projednání prezidiem je do funkce jmenuje.

d) Jednání prezidia svolává a jeho průběh řídí prezident.

e) Prezídium je oprávněno odsouhlasit výši cestovného event. nocležného pro mimopražské členy a případné odměny za mimořádnou aktivitu.

3) Prezident ASORKD

a) Řídí činnost Asociace, kontroluje provádění usnesení členské konference a prezidia, sleduje činnost sekcí.

b) Zastupuje Asociaci navenek; vyjadřuje stanoviska členské konference a prezidia pro hromadné sdělovací prostředky, orgány a organizace, řídí práci tiskového mluvčího Asociace.

c) Svolává a řídí průběh jednání členské konference, odpovídá za předložení zprávy o činnosti a rozpočtu Asociace, jakož i zprávy o revizi hospodaření.

d) Předkládá prezidiu ke schválení návrh programu jednání členské konference.

e) Na základě rozhodnutí prezidia pověřuje jednotlivé členy prezidia zastupováním zájmů Asociace v jednotlivých orgánech či organizacích, bez souhlasu prezidia může sám rozhodnout o pověření ad hoc v případech, že není z časových či organizačních důvodů možné předchozí souhlas prezidia získat.

f) Prezidenta zastupují viceprezidenti, a to v případě jeho nemoci či nepřítomnosti v České republice v plném rozsahu, v ostatních případech v rámci jeho pověření. Na základě rozhodnutí prezidia pověřuje jednotlivé členy prezidia zastupováním zájmů Asociace v jednotlivých orgánech a organizacích. Toto pověření má písemnou formu.

g) Prezident a viceprezidenti mají podpisová práva rozložená tak, aby všechny listiny, které zakládají závazky nebo i povinnosti ASORKD vyšší než 2000 Kč bez DPH podepisovali dva z nich. Prezident může udělit v případě potřeby podpisové právo dalším členům prezidia, příp. tajemníkovi ASORKD, vždy však při současném druhém podpisu prezidenta nebo jednoho z viceprezidentů. Prezident zodpovídá za řádné a přesné plnění tohoto bodu stanov. U běžné agendy Asociace postačí podpis prezidenta, jednoho viceprezidenta nebo jedné z pověřených osob.

h) Prezident může, po projednání v prezidiu, některými pravomocemi pověřit tajemníka ASORKD.

i) Řídí činnost sekretariátu, popřípadě dalších pracovníků ASORKD a smluvních organizací, se kterými byly uzavřeny smlouvy o službách nebo jiných plněních.

j) Zajišťuje prostřednictvím sekretariátu, popřípadě dalších pracovníků ASORKD, členů prezidia a dodavatelů služeb plnění cílů ASORKD vyplývajících z těchto stanov a z usnesení členských konferencí.

k) Odpovídá za to, že výdaje Asociace jsou v souladu s rozpočtem, schváleným členskou konferencí. V případě nutnosti mimořádného výdaje může prezidium schválit přesun nebo úpravu rozpočtu. S touto změnou musí prezident neprodleně seznámit členskou základnu a poté ji podrobně zdůvodnit na nejbližší členské konferenci.

l) Odpovídá za řádné vedení účetnictví, evidence a správy majetku a za to, že svěřené nebo předané prostředky, např. granty, fondy, ap., které nejsou součástí rozpočtu ASORKD, jsou evidovány, spravovány a účtovány nejméně s takovou péčí, jako rozpočtové prostředky ASORKD.

m) Prezident odvolává, po projednání v prezidiu, ty funkcionáře prezidia, sekcí a komisí, které z titulu své funkce jmenoval či pověřil.

4) Revizní komise

a) Revizní komise je volena z řádných členů ASORKD členskou konferencí na období 2 let tajným hlasováním. Za svou činnost odpovídá členské konferenci.

b) Revizní komise je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu, který odpovídá za její činnost.

c) Revizní komise kontroluje, způsob hospodaření a plnění usnesení členské konference.

§ 8
Odborné sekce a pracovní komise Asociace

Odborné sekce jsou pracovní skupiny, složené z členů Asociace, které jsou určeny k řešení problémů podle zaměření činnosti svých členů (např. regionální a národnostní kultura, muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví).

a) Vypracovávají doporučení pro prezidium a členskou konferenci.
b) Práci sekce řídí její vedoucí, který je volen prezidiem.

Pracovní komise Asociace

a) Pracovní komise jsou zřizovány na základě rozhodnutí prezidia k řešení odborných úkolů pro celou Asociaci; pracovní komise zanikne, jestliže se na tom usnese prezidium.
b) Členy pracovních komisí mohou být jak řádní a přidružení členové Asociace, tak i přizvaní odborníci. Vedoucího pracovní komise ustanovuje prezidium. Práce v komisích může být honorována podle rozhodnutí prezidia v souladu s rozpočtem.

§ 9
Tiskový mluvčí Asociace

Pro práci se sdělovacími prostředky a veřejností může prezident jmenovat tiskového mluvčího Asociace. Jeho činnost řídí prezident a kontroluje prezidium Asociace.

Tiskový mluvčí zajišťuje zejména:

 • práci s veřejností a sdělovacími prostředky
 • podávání informací o Asociaci

Funkci tiskového mluvčího lze kumulovat s funkcí prezidenta, tajemníka nebo člena prezidia a řešit jako čestnou.

§ 10
Sekretariát Asociace

a) Činnost Asociace zabezpečuje v souladu se stanovami, s usneseními členských konferencí, programem činnosti, rozhodnutími prezidia a prezidenta placený sekretariát Asociace, v jehož čele stojí tajemník, který je vybírán výběrovým řízením prezidiem. Tajemník odpovídá za činnost sekretariátu prezidentovi. Tajemník zastupuje ASORKD navenek v rámci svých pracovních povinností, organizuje práci sekretariátu a řídí se pracovní náplní, která je součástí jeho smlouvy. Platy a odměny zaměstnanců sekretariátu i tajemníka schvaluje, na návrh prezidenta, prezidium Asociace. Konkrétní úkoly sekretariátu smí bez dalšího pověření zadávat pouze prezident Asociace a dva viceprezidenti, případně i další členové prezidia Asociace, po předchozím souhlasu prezidenta nebo viceprezidentů.

b) K zajištění úkolů Asociace, které není možné uskutečnit pracovníky sekretariátu je možno na určitou dobu přijmout do služeb Asociace další osoby, se kterými uzavírá Asociace pracovní smlouvy. Stejně tak může Asociace uzavřít na tyto úkoly smlouvy s organizacemi a firmami, které jsou oprávněny k provádění určitých služeb. Tyto smlouvy podléhají předchozímu schválení prezidiem, zejména co do doby platnosti smlouvy a musí být finančně zajištěny z rozpočtu nebo ze jiných rozpočtovaných položek Asociace nebo ze svěřených finančních prostředků ve shodě s právními předpisy.

§ 11
Informační zdroje pro členy Asociace

Oficiálním informačním zdrojem pro členy Asociace je INFORMAČNÍ LIST. Dalším informačním zdrojem jsou webové stránky www.asorkd.cz a nepravidelné informace ze sekretariátu rozesílané elektronickou poštou.

§ 12
Hospodaření Asociace, majetkové ručení

1) Hospodaření ASORKD se provádí podle rozpočtu schvalovaného členskou konferencí.

2) Finanční zdroje tvoří:

a) příspěvky členů
b) dobrovolné příspěvky členů nad rámec bodu a) a dary
d) účelové příspěvky

3) ASORKD odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Asociace za tyto závazky svým majetkem neručí.

4) ASORKD má možnost, na základě návrhu prezidia a souhlasu členské konference Asociace zřídit svoji servisní organizaci

§ 13
Závěrečné ustanovení

Stanovy ASORKD nabývají platnosti a v plném rozsahu účinnosti dnem schválení a jsou závazné pro všechny členy ASORKD.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription